Salgsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alt av salg og leveranser fra NG Digital AS (heretter kalt NG) til kunde, med mindre det foreligger annen særskilt skriftlig avtale mellom partene. Der ikke annet er særskilt bestemt gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.

Priser

Alle oppgitte priser er eks.mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. (Ex works). Montering og igangsetting (herunder instruksjon og opplæring etc.) inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Prisene kan endres uten varsel. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra NG er gyldig for en periode på mer enn 30 dager. Dersom en eventuell faktura ikke samsvarer med avtalt pris skal dette meldes skriftlig til NG snarest og senest 7 dager etter fakturadato.

Bestilling

Bestilling fra kunden skal fortrinnsvis skje skriftlig og er bindende for kunden når bestillingen er skriftlig godkjent/bekreftet av NG. Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må aksepteres av NG. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden, likevel slik at de totale kostnader begrenses til 10 % av kjøpesummen.

Bestillinger fra kunden som ikke kan effektueres/leveres av NG innen 3 måneder anses kansellert uten ekstra kostnader for kunden. Det kan beregnes et faktureringsgebyr på kr. 75,- (eks. mva.) i gebyr på ordre under netto kr. 1.000,- (eks. mva.).

Levering

Varen leveres Ex works i henhold til nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Angitt leveringsdato fra NG er avhengig av rettidig levering fra leverandør, transportør og at det ikke inntreffer force majeure. NG skal imidlertid gi kunden underretning snarest dersom avtalt leveringstid ikke kan overholdes. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

Betaling

Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til avtale. Ved større leveranser vil hele eller deler av kontraktssummen forfalle til betaling før levering i henhold til nærmere avtale. Varer som leveres innenfor skriftlig avtalt kredittramme mellom partene skal betales innen 14 dager fra fakturadato. Dersom kunden ikke overholder betalingsbetingelsene har NG anledning til med umiddelbar virkning å endre leveringsbetingelsene. Ved forsinket betaling påløper morarenter etter lov om renter ved forsinket betaling, samt eventuelt purregebyr på kr. 75.

Salgspant

NG har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3- 14 flg.

Reklamasjonsfrist

Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Feil eller mangler ved leveransen som ikke skyldes kunden eller forhold kunden er ansvarlig for, skal meldes til NG skriftlig, så snart mangelen er oppdaget, og senest innen 7 dager etter levering. Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper.

Garanti og retur

NG garanterer de leverte varer mot fabrikasjonsfeil i henhold til produsentenes garantibestemmelser, slik disse fremgår av prisliste/produktdatablad. Garantitiden er begrenset til produsentenes garantitid. All retur, uansett årsak skal skje i original emballasje og returskjema skal legges ved. Returbetingelser:
  • Ved påvist feil fra NG 100%
  • Godkjent retur hvor avsender betaler frakt 80%
  • Retur med manglende emballasje/ tilbehør. 0-70%

Erstatning

NG Digital selger kun produkter til profesjonelle kunder og vi forutsetter derfor at våre kunder har den nødvendige fagkunnskap til å velge riktige materialer til aktuell bruk.
Feil valg av produkter vil derfor ikke være reklamasjonsgrunn.

Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
  • Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg instrumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
  • Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks mva.)

Ansvar

NG har intet ansvar dersom de solgte varer volder skade på person, ting eller følgeskader på annen produksjon. I henhold til lov om produktansvar av 23. desember 1988 plikter imidlertid produsenten å erstatte skade som hans produkt volder og som skyldes at produktet ikke tilfredsstiller den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne forvente.

Re-export

Re-export av varer kjøpt av NG til land utenfor EU/EØS er ikke tillatt uten offisielle autorisasjoner. Varer fra USA bærer ECCN (Export Control Commodity Number) 1565(A)MT

Tvister

Larvik tingrett vedtas som rett verneting for alle tvister mellom NG og kunde når disse ikke løses ved forhandlinger mellom partene.

Vi har også informasjon om vårt forhold til personvern >